Nine Tai Studio - Day 2


Taipei, Taiwan
23rd July, 2018

Rich Huang (Drums) - www.richhuang.org
Alan Kwan (Guitar) - www.alankwanmusic.com
Vincent Hsu (Bass) - www.vincenthsujazz.com
Yu Ying Hsu (Piano) - 

 

Copyright © Simon Kwan Photography